TAISYKLĖS

1.1. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

KLIENTAS: tai asmuo, sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs:

  1. nustatyto laikotarpio Narystę;
  2. Vienkartinį apsilankymą;
  3. papildomas mokamas Paslaugas.

LIDINTYSIS: lydintysis suaugęs, 18 metų amžiaus ir daugiau asmuo, kuris atsako už Nepilnametį Klientą jo buvimo Sporto klube metu.

NARYSTĖ: tai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos Narystės tipo.

NEPILNAMETIS: Moterų sporto klubo „Figurėja“ Klientė iki 15 metų amžiaus imtinai. Nuo 14 metų amžiaus pats klientas, kartu su tėvais (globėjais) pasirašo už Sporto klubo taisykles, nuo 16 metų amžiaus imtinai pats klientas pasirašo už Sporto klubo taisykles.

PASLAUGOS: tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro arba gali sudaryti:

  1. grupiniai užsiėmimai;
  2. treniruoklių salė;
  3. papildomos paslaugos (pvz. užsiėmimai mažose grupėse, asmeninis treneris), už kurias Klientas sumoka papildomą mokestį. Papildomi Paslaugų ar administravimo mokesčiai nurodomi 4 Priede.

PRIEDAS: šių Taisyklių Priedas, kuris yra neatsiejama Taisyklių dalis.

REZERVACIJA: išankstinis vietos rezervavimas dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose.

SPORTO KLUBAS: tai Sporto paslaugas teikiantis klubas, pažymėtas prekės ženklu „Figurėja“, kuriam taikomos Taisyklės.

SUTARTIS: reiškia Sutartį sudarytą tarp Kliento ir Sporto klubo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais.

TAISYKLĖS: naudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Taisyklės, kurios nustato Sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams, Sporto klubo ir jo Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp Kliento ir Sporto klubo.

VIENKARTINIS APSILANKYMAS: tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sporto klube bei pasinaudoti Sporto klubo Paslaugomis. Vienkartinis apsilankymas gali būti mokamas arba nemokomas, priklausomai nuo Sporto klubo numatytų sąlygų, kurias galite rasti: www.figureja.lt.

2.1. Naudojimosi Sporto klubo paslaugomis Taisyklės yra privalomos visiems Klientams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis leidžiama tik Klientui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu.

2.2. Taisyklės yra pateikiamos Sporto klubo interneto svetainėje, taip pat su šiomis Taisyklėmis Klientas gali susipažinti atitinkamo Sporto klubo registratūroje.

2.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientus ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Taisyklių atnaujinimo, šiais būdais: Sporto klubo interneto svetainėje patalpinus nuorodą į naujas Taisykles.

2.4. Teisė naudotis Sporto klubo Paslaugomis

2.4.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję Narystę arba Vienkartinį apsilankymą bei susipažinę su Taisyklėmis ir pasirašę Formoje (1Priedas). Už Nepilnamečius Klientus pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats Nepilnametis

2.5. Nepilnamečių teisės naudotis Sporto klubo Paslaugomis

2.5.1. 15 – 17 metų Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti ir būti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą (2 Priedas, prašymas turi būti užpildytas Sporto klube kartu su tėvais ar globėjais). Pasirašant sutartį, mokėtojas gali būti tik pilnametis asmuo. Tokiu atveju tėvai / globėjai prisiima visą riziką, susijusią su 15-17 metų amžiaus Kliento sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

2.5.2. Jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis draudžiama.

2.6. Narystės ir papildomų Paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

2.6.1. Narysčių bei papildomų Paslaugų kainas ar kitus Sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto puslapyje, nustato Sporto klubas.

2.6.2. Klientai už Paslaugas ir prekes Sporto klube gali atsiskaityti:

         (a) grynais pinigais, banko kortele, elektronine sąskaita;

         (b) Sporto klubo dovanų čekiais, Paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję grynais pinigais arba banko kortele. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

2.6.3. Klientai, norėdami įsigyti Narystę ar Vienkartinį apsilankymą, Sporto klubo darbuotojams privalo pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Kliento asmens tapatybę.

2.6.4. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims suteikiama nuolaida Narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2.6.5. Narystės taip pat išduodamos Klientams atskiros rašytinės sutarties pagrindu. Atskira rašytinė sutartis dėl Sporto klubo paslaugų teikimo sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl Sporto klubo paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams, atstovams ir pan.).

2.7. Narystės naudojimo tvarka

2.7.1. Klientas privalo pradėti naudotis Sporto klubo Paslaugomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už Narystę, jeigu atitinkama Sutartis nenustato kitokio Narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje Sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sporto klubo Paslaugomis, Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis Narystės tipą.

2.7.2. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t. y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, jei taip numatyta Narystės sutartyje, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoja Sporto klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Dėl suteiktų atostogų mažėja ne to mėnesio, kada suteiktos atostogos, Paslaugų mokestis, o kito mėnesio Paslaugų mokestis. Narystę stabdyti galima minimaliai 5 kalendorines dienas.

2.7.3. Narystė yra vardinė. Perleisti ją kitam asmeniui be išankstinio Sporto klubo leidimo draudžiama, priešingu atveju Narystė užblokuojama be išankstinio perspėjimo.

2.7.4. Klientas, norintis perleisti Narystę kitam asmeniui, privalo Sporto klubui pateikti rašytinį prašymą (laisva forma), nurodydamas konkretaus asmens, kuriam Narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę, bei sumokėti vienkartinį Narystės perleidimo mokestį, kuris yra skelbiamas Sporto klubo interneto puslapyje.

2.7.5. Klientas, norintis pakeisti įsigytos Narystės tipą ar pasirinktą Sporto klubą, turi pateikti rašytinį prašymą (laisva forma) dėl Narystės pakeitimo Sveikatingumo klubo registratūroje ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti Narystės kainos skirtumą pagal Narystės keitimo dieną Sporto klube galiojančias kainas. Klientas negali keisti brangesnės narystės į pigesnę.

2.8. Patekimas į Sporto klubą

2.8.1. Klientai, įsigiję Narystę, patekti į Sporto klubą ir naudotis Sporto klubo Paslaugomis gali naudodami vieną iš identifikavimo būdų:

(a) Sporto klubo darbuotojai Klientą nufotografuoja. Kliento nuotrauka priskiriama sistemoje prie Kliento kortelės. Klientui išduodama lustinė kortelė, kurią kiekvieno apsilankymo metu jis turi pateikti registratūros darbuotojams;

(b) jei Klientas nesutinka būti identifikuojamas aukščiau nurodytu būdu, arba Kliento nepavyksta identifikuoti aukščiau nurodomu būdu, Klientas kiekvieno apsilankymo Sporto klube metu privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti jį registratūros darbuotojams prieš patenkant į Sporto klubo patalpas, į kurias patekimas yra kontroliuojamas.

2.8.2. Klientas, kuris nesutinka būti identifikuojamas nuotrauka, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, į Sporto klubą neįleidžiamas.

2.9. Klientų daiktų saugumas ir saugojimas

2.9.1. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klientai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti.

2.9.2. Sporto klubas neatsako už Klientų paliktus daiktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose.

2.9.3. Sporto klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.

2.9.4. Sporto klube Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas nuo jų radimo. Klientai apie paliktus daiktus papildomai nėra informuojami.

2.9.5. Sporto klube yra vieno tipo spintelės

a)Sunumeruotos, užrakinamos raktu. Klientas kiekvieno apsilankymo metu raktą (skaičius ribotas) gali pasiimti registratūroje. Klientas pagal rakto numerį susiranda spintelę. Viso lankymosi Sporto klube metu Klientas raktą turi nešiotis su savimi.

3.1. Sporto klube ir jo teritorijoje Klientas privalo:

3.1.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

3.1.2. Prieš naudojantis Sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.

3.1.3. Naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi.

3.1.4. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Klientams arba gali grėsti kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sporto klubo atsakingam darbuotojui.

3.1.5. Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis.

3.1.6. Treniruoklių salėje yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą.

3.1.7. Atlikus pratimus ar baigus grupinę treniruotę, treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klientams, treniruoklių priedai kita įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

3.2. Sporto klube ir jo teritorijoje Klientams draudžiama:

3.2.1. Fotografuoti ir filmuoti Sporto klube, neturint raštiško Sporto klubo vadovybės leidimo.

3.2.2. Teikti Sporto klubo Klientams sporto ar panašaus pobūdžio Paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, negavus Sporto klubo sutikimo / neįsigijus tam skirtos Narystės (Narystė skirta tik asmeniniams treneriams).

3.2.3. Įsinešti ar vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas; įsinešti ar vartoti bet kokius gėrimus stiklinėje taroje.

3.2.4. Atlikti pratimus ant treniruoklių ar kilimėlių nepasitiesus rankšluosčio.

3.3. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sporto klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius Sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Kliento treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.

3.4. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Klientai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Klientai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.

3.5. Vietos Rezervacija grupiniuose užsiėmimuose

3.5.1. Klientas, norintis dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, privalo iš anksto rezervuoti vietą Sporto klubo administracijos telefono numeriu arba Sporto klube. Sporto klubo grupiniuose užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Sporto klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.

3.5.2. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 4 (keturi) Klientai.

3.5.3. Jei Klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai Rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 60 (šešiasdešimt) min. iki užsiėmimo pradžios.

3.5.4. Grupinių užsiėmimų Rezervacija galima grupinio užsiėmimo dieną 7:30 – 13:00 valandos. Rezervuoti galima ne daugiau kaip 1 (vieną) grupinį užsiėmimą per dieną.

3.5.5. Jei Klientas rezervavo vietą grupinėje treniruotėje ir treniruotėje nedalyvavo 2 (du) kartus per 2 (dvi) kalendorines savaites, Klientui išjungiama treniruočių Rezervavimo teisė 14 (keturiolika) dienų nuo antro nedalyvavimo dienos.

3.5.6. Prasidėjus grupiniam užsiėmimui, Klientas privalo būti įėjęs į Sporto klubą, kitaip jo Rezervacija negalioja.

4.1. Klientas turi teisę:

4.1.1. Įsigijęs pasirinktos trukmės Narystę arba Vienkartinį apsilankymą, naudotis Sporto klubo Paslaugomis.

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.

4.2.2. Lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių.

4.2.3. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).

4.2.4. Lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose.

4.2.5. Atlyginti Sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukia Narystės galiojimą nepasibaigus Narystės galiojimo terminui arba Narystę nutraukia Sporto klubas dėl Kliento kaltės.

4.2.6. Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ar su juo atvykusių Nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klientas privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

4.3. Klientų atsakomybė:

4.3.1. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Klientams ar kitų Klientų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą.

4.3.2. Klientai pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sportoo klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.

4.3.3. Sporto klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojas turi teisę paprašyti, kad Klientas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Klientų Sporto klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu ir nėra sisteminamos ar skirtos sudaryti duomenų sistemą.

4.3.4. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t. y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.

4.3.5. Klientai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

4.3.6. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo ar Sporto klubo darbuotojų kaltės.

5.1. Sporto klubas turi teisę:

5.1.1. Keisti Sporto klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų Sporto klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti Nepilnamečiams.

5.1.2. Atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų.

5.1.3. Nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje.

5.1.4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju. Prašyti pateikti gydytojo pažymą, leidžiančią naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis.

5.1.5. Neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei, saugumui.

5.1.6. Pareikalauti Klientų, pažeidusių šių Taisyklių 3.2 punktą, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami.

5.1.7. Klientams, pažeidusiems šių Taisyklių 3.2 punktą, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems Sportoo klubo Klientams arba Sporto klube apsilanko neblaivus ir neklauso Sporto klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti Kliento Narystės galiojimą ir neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už Narystę sumokėto Paslaugų mokesčio dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

5.2. Sporto klubas įsipareigoja:

5.2.1. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus Sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sporto klubo interneto svetainėje.

5.2.2. Informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sporto klubo interneto svetainėje.

5.2.3. Teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sporto klubas yra uždaromas dėl priežasčių, nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos, šalyje ar savivaldybėje, kurioje yra konkretus Sportoo klubas, paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan., ir dėl to negalima naudotis Paslaugomis.

5.2.4. Sustabdyti ir pratęsti Kliento Narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas.

5.3. Sporto klubo atsakomybė

5.4.1 Sporto klubas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų daromos įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t. y. Sporto klubo teikiamos Paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas Paslaugas.

5.3.2. Sporto klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo ar jo darbuotojų kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sportoo klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas (įskaitant Nepilnamečius ir Lydinčiuosius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Sporto klubo personalo nurodymų ir / arba Taisyklių.

5.3.3. Jeigu Sporto klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Sporto klubo kaltės.

5.3.4. Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename Sporto klube matomoje vietoje bei Sporto klubo interneto svetainėje.

6.1. Sporto klubas ir Klientas vykdydami Sutartį ir Taisykles bendradarbiauja ir kooperuojasi, siekia abiem ekonomiškiausio Sutarties ir Taisyklių vykdymo būdo. Sutarties ir Taisyklių vykdymą, ketinamas pakeisti Sutarties ar Taisyklių vykdymo sąlygas ir kitas aplinkybes Sporto klubas ir Klientas gali aptarti raštu, telefonu ar Paslaugų teikimo vietoje. Bet koks Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo susitarimo sudarymo, kuris gali būti įtvirtinamas vienu iš šių būdų:

a) pasirašant ar apsikeičiant pasirašytais dokumentais Paslaugų teikimo vietoje;

b) apsikeičiant kvalifikuotu elektroniniu parašu (pavyzdžiui, mobiliu parašu) pasirašytais dokumentais elektroninėmis priemonėmis;

c) apsikeičiant dokumento skaitmeninėmis kopijomis el. paštu (.pdf ar kita atitinkama forma);

d) Sporto klubo interneto svetainėje, jeigu tokia galimybė yra sudaryta;

e) jeigu Sporto klubas ir Klientas susitaria telefonu, Sporto klubui išsiuntus Klientui informaciją apie pakeitimus elektroniniu paštu ir Klientui ją patvirtinus elektroniniu paštu.

6.2. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku).

6.3. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.

6.4. Išsamios ir aktualios redakcijos Sporto klubo Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti Sporto klubo internetinėje svetainėje.

6.5. Pasirašydamas Formoje (1 Priedas), Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

6.6. Nepilnamečių tėvai / globėjai, pasirašydami Formoje (1 Priedas), patvirtina faktą, kad:

a) Nepilnamečio sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo Paslaugomis;

b) Nepilnametis pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

c) Nepilnamečio Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

d) jie atsako už Nepilnamečio elgesį Sporto klube bei bet kokį Nepilnamečio sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl Nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų (globėjų), pareigų nevykdymo.

6.7. Klientas sutinka, kad UAB „Figurėja“ be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientu, su UAB „Figurėja“ susijusiems asmenims.